Gelieve deze voorwaarden nauwkeurig te lezen voordat je van onze diensten gebruik maakt.

 

1) Definities
 1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden naar de laatst vastgestelde tekst.
 2. Ondernemer: Brancheteers Nederland B.V., handelend onder de naam ‘taxivoorluchthaven.nl’ (of ‘taxi voor luchthaven’), kantoorhoudende aan de Marineblauw 129, 2718 KE te Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73556521.
 3. Klant: Bezoeker, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een of meerdere Boekingen plaatst via taxivoorluchthaven.nl en aldus een Vervoersovereenkomst sluit met Vervoerder.
 4. Partijen: Ondernemer en Klant tezamen.
 5. Boeking: Het plaatsen van een of meerdere ritopdrachten via taxivoorluchthaven.nl waarbij Ondernemer deze aan Vervoerder doorstuurt, en een faciliterende rol speelt bij de betaling van de geplaatste Boeking(en).
 6. Rit: Door Klant bij Ondernemer geboekt vervoer per taxi.
 7. Aanbod: De offerte opgemaakt door Ondernemer naar aanleiding van de geplaatste ritopdracht door Klant via taxivoorluchthaven.nl.
 8. Vervoerder: Een bedrijf dat een Rit uitvoert voor Ondernemer en daarvoor een Vervoersovereenkomst met Ondernemer is overeengekomen.
 9. Chauffeur: De persoon die door Vervoerder wordt ingezet om de Rit uit te voeren.
 10. Klanttarief: Het tarief voor een Rit dat Klant afrekent bij Ondernemer.
2) Diensten
 1. Ondernemer biedt een technisch platform aan dat Klant in staat stelt om Ritten van een Vervoerder te boeken en af te nemen.
 2. Ondernemer handelt als een bemiddelaar tussen Klant en Vervoerder en speelt een faciliterende rol bij de betaling van de geplaatste Boeking(en).
 3. De overeenkomst tot vervoer komt tot stand tussen Klant en Vervoerder door het plaatsen van een ritopdracht door Klant via taxivoorluchthaven.nl.
 4. De identiteit van Vervoerder wordt uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de geboekte Rit, kenbaar gemaakt aan Klant middels een e-mail.
 5. Het is mogelijk dat de Vervoerder van een Rit gewijzigd wordt, Klant krijgt hiervan tijdig bericht middels een e-mail.
 6. Klant erkent dat Ondernemer geen vervoersdiensten verschaft of optreedt als een vervoersbedrijf en dat het vervoer wordt verschaft door Vervoerder, die niet in loondienst is bij Ondernemer.
3) Toepasselijkheid
 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het boeken en afnemen van Ritten door Klant via taxivoorluchthaven.nl.
 2. Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden zodra de Klant een Boeking plaatst via taxivoorluchthaven.nl en derhalve een Vervoersovereenkomst aangaat met Vervoerder.
 3. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden onverkort; van deze bepalingen kan alleen schriftelijk worden afgeweken na expliciete schriftelijke goedkeuring van Ondernemer.
 4. De Algemene Voorwaarden worden digitaal aan Klant ter beschikking gesteld, voordat hij een definitieve Boeking doet.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Klant en Ondernemer zullen in dat geval in overleg treden om vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.
 7. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden in de geest van deze voorwaarden.
 8. Mocht er tussen Klant en Ondernemer een situatie ontstaan die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze voorwaarden.
 9. Ondernemer kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De gewijzigde versie zal op taxivoorluchthaven.nl worden gepubliceerd en is van toepassing op de door Klant geplaatste Boeking. Het wordt Klant geadviseerd om de Algemene Voorwaarden (nogmaals) door te lezen alvorens een (nieuwe) Boeking te plaatsen.
4) Eisen aan de klant
 1. De minimale leeftijd om een Rit te boeken via taxivoorluchthaven.nl is 18 jaar of ouder. Klant verklaart bij het boeken van de Rit meerderjarig te zijn. Ondernemer heeft het recht de leeftijd van Klant te verifiëren. Mocht dit niet overeenstemmen met de werkelijke leeftijd, dan heeft Ondernemer het recht om de Overeenkomst per onmiddellijke ingang te beëindigen en de Rit niet uit te voeren. Klant heeft in dit geval geen recht op restitutie.
 2. Klant vult bij het plaatsen van een ritopdracht via taxivoorluchthaven.nl een geldig e-mailadres en telefoonnummer in waarop hij of zij te bereiken is. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, alsmede voor de juistheid van het plaatsen van een Boeking.
 3. Ondernemer is gerechtigd om Klant te blokkeren van taxivoorluchthaven.nl en het boeken van Ritten onmogelijk te maken. Indien Ondernemer hiertoe besluit, zal Ondernemer Klant hierover terstond informeren per e-mail.
5) Verplichtingen Ondernemer
 1. Ondernemer zal zich tot het uiterste inspannen voor het goed functioneren van taxivoorluchthaven.nl, maar kan geen garantie geven dat deze te allen tijde volledig en ononderbroken zal functioneren. Ondernemer zal zich te allen tijde maximaal inspannen om eventuele (internet)storingen of andere problemen met de functionaliteit en bereikbaarheid zo spoedig mogelijk op te lossen.
 2. Klant kan bij Ondernemer vragen stellen en, binnen 7 dagen na uitvoering van de Rit, klachten indienen over de afhandeling van de Boeking en/of de service van Vervoerder. Na deze termijn heeft taxivoorluchthaven het recht de klacht niet meer in behandeling te nemen.
 3. Ondernemer is verantwoordelijk voor het verwerken van de betaling van Klant met betrekking tot de door Klant geplaatste Boeking. Ondernemer draagt het debiteurenrisico bij non-betaling door Klant en is gerechtigd tot het initiëren van incasso-maatregelen.
6) Het Aanbod
 1. Het Aanbod door Ondernemer namens Vervoerder aan Klant is vrijblijvend. Ondernemer is gerechtigd het Aanbod te wijzigen en aan te passen. Indien Ondernemer hiertoe overgaat, informeert zij Klant.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Verder bevat het aanbod een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Klant mogelijk te maken.
 3. Alle specificaties en gegevens in het Aanbod zijn een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
7) Het boeken van een rit
 1. Klant kan in heel Nederland tot 24 uur voor het gewenste ophaaltijdstip een Rit boeken bij Ondernemer via het online boekingssysteem op taxivoorluchthaven.nl. In veel regio’s is het ook mogelijk om tussen de 20 minuten en 24 uur van tevoren een rit te boeken. Hiervoor kan een spoedboekingstoeslag gelden.
 2. Bij Ritten vanaf de luchthaven dient Klant de vluchtgegevens door te geven bij het plaatsen van de Ritopdracht zodat Vervoerder hier rekening mee kan houden. Mochten deze vluchtgegevens pas later bekend worden, dient Klant deze later toe te voegen in de overzichtspagina van zijn Rit. Een link hiernaartoe staat in de bevestigingsmail. Mocht Klant de vluchtgegevens niet doorgegeven hebben, dan is het door Klant opgegeven ophaaltijdstip leidend voor de Vervoerder.
 3. Na de Boeking ontvangt Klant direct een voorlopige bevestiging van de geboekte Rit op het opgegeven e-mailadres. Vervolgens krijgt Klant binnen het uur een tweede e-mail met daarin de definitieve bevestiging en de gegevens van Vervoerder die de Rit gaat uitvoeren. Als er nog geen Vervoerder bekend is, wordt dat in deze tweede mail kenbaar gemaakt aan Klant. Uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de Rit zal de Vervoerder alsnog kenbaar worden gemaakt.
 4. Indien de door Klant doorgegeven gegevens niet blijken te kloppen, kan Klant deze aanpassen op zijn overzichtspagina. Mocht dit niet lukken, dient Klant contact op te nemen met taxivoorluchthaven.
 5. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, alsmede voor de juistheid van het plaatsen en controleren van zijn Boeking. Ondernemer is niet aansprakelijk voor onjuist door Klant doorgegeven (vlucht)gegevens.
 6. Het is mogelijk om extra bagage, speciale bagage en/of huisdieren mee te nemen tijdens de Rit. Klant dient dit tijdens het boeken van de Rit aan te geven. Mocht het meenemen toch niet mogelijk zijn, dan zal Vervoerder contact opnemen met Klant en zal er gezocht worden naar een oplossing.
 7. Als Klant dusdanig veel bagage meeneemt, dat het inzetten van een taxibusje of meerdere taxi’s nodig is, dient Klant ervoor te zorgen dat hij de juiste vervoerscategorie of meerdere taxi’s boekt. Mocht dit niet gebeurd zijn, is taxivoorluchthaven gerechtigd om hier extra kosten voor te vragen.
 8. Klant kan in bepaalde regio’s luxe- of elektrisch vervoer boeken. Dit kan tot en met drie passagiers per taxi. Hierbij vindt het vervoer plaats in een luxueuze cq. elektrische taxi. Bij luxe boekingen wordt de taxi bestuurd door een Chauffeur in pak. Voor een lijst met soorten auto’s die hiervoor kunnen worden ingezet, kan Klant contact opnemen met taxivoorluchthaven.
 9. Het is mogelijk om kleine kinderen mee te nemen tijdens de Rit. Klant is hierbij zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een kinderzitje.
8) Het annuleren of wijzigen van een rit
 1. Klant heeft tot 3 uur vóór het afgesproken ophaaltijdstip het recht om de Rit te wijzigen of te annuleren. Eventueel betaalde bedragen worden volledig (minus de eventuele transactiekosten) gerestitueerd. In overmachtsituaties geldt hiervoor een uitzondering en is taxivoorluchthaven gerechtigd het bedrag van de annulering om te zetten in taxi-tegoed. Dit kan Klant bij een eerstvolgende Boeking verzilveren. Annuleringen voor boekingen die zijn gemaakt tussen 1 april 2020 en 31 mei 2020 vallen vanwege de coronacrisis onder deze overmachtssituatie. Een annulering moet telefonisch worden doorgegeven aan de Vervoerder, alsmede via de online annuleringsomgeving van taxivoorluchthaven. Een link hiernaartoe staat in de bevestigingsmail.
 2. Als de ophaal locatie van de Rit gewijzigd wordt, dan worden er extra kosten in rekening gebracht als de ophaal locatie zich verder bevindt dan het eerder opgegeven adres. Deze dienen contant bij Vervoerder te worden afgerekend. Hetzelfde geldt voor tussenstops die niet bij de Boeking zijn aangegeven.
 3. Als de Rit korter dan 3 uur van tevoren geannuleerd wordt, heeft Klant geen recht op restitutie.
 4. Ondernemer is tot 3 uur van tevoren gerechtigd een geboekte Rit te annuleren, om welke reden dan ook. Klant zal hierbij het al betaalde bedrag krijgen teruggestort, maar is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het regelen (en betalen) van vervangend vervoer.
9) De uitvoering van een rit
 1. Chauffeur zal Klant ophalen op het afgesproken tijdstip, bij de voordeur van het door Klant opgegeven adres. Als deze plek niet bereikbaar is per voertuig, zal Chauffeur zijn voertuig zo dichtbij mogelijk parkeren en Klant hierover informeren.
 2. Bij Ritten vanaf de luchthaven, geldt dat Klant na landing van de vlucht Vervoerder dient te bellen om af te stemmen waar men elkander treft.
 3. Klant dient in staat te zijn om zich tegenover Chauffeur te identificeren middels het ontvangen e-ticket of door het tonen van een identiteitsbewijs.
 4. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, alsmede voor de juistheid van het plaatsen en controleren van zijn Boeking. Mochten er bij de uitvoering van de Rit meer passagiers en/of bagage zijn dan bij de Boeking is ingevuld door Klant, dan is Chauffeur niet verplicht de extra passagiers en/of bagage mee te nemen.
 5. De Rit wordt uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van brancheorganisatie KNV Taxi . Als deze Voorwaarden op enig punt afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden, zullen laatstgenoemde prevaleren.
 6. Als tien minuten na de afgesproken tijd geen taxi is gearriveerd bij Klant, dient Klant altijd eerst contact op te nemen met Vervoerder via het opgegeven telefoonnummer. Mocht telefonisch contact niet lukken of Vervoerder geeft aan dat de taxi er niet tijdig zal zijn, dient Klant contact op te nemen met taxivoorluchthaven. Voor ritten van en naar de luchthaven is een noodnummer beschikbaar. Dit nummer vindt Klant in de bevestigingsmail. Vervolgens zal samen naar een oplossing worden gezocht.
10) No show Klant en wachttijd Chauffeur
 1. Klant heeft geen recht op restitutie als er sprake is van een ’no show’. Van een no show is sprake als Klant niet binnen tien minuten na het afgesproken ophaaltijdstip op de afgesproken locatie aanwezig is. Vervoerder is in de tussentijd verplicht om aantoonbaar pogingen te ondernemen om contact op te nemen met Klant.
 2. Bij vervoer vanaf de luchthaven geldt een andere wachttijd voor Chauffeur, namelijk één uur en tien minuten na landing van de vlucht van de Klant. De vluchtgegevens die bij Boeking door Klant zijn doorgegeven dienen daarbij als uitgangspunt. Vervoerder zal de vlucht in de gaten houden. Klant is daarnaast verplicht Vervoerder op de hoogte te houden van vertragingen op de luchthaven, middels het telefoonnummer dat op zijn e-ticket staat. Mocht Klant geen of geen correct vluchtnummer hebben opgegeven, dan treedt automatisch Artikel 10.1 in werking. Hierbij wordt het ingevulde ophaaltijdstip aangehouden.
 3. Bij een langere wachttijd dan één uur en tien minuten na landing van het vliegtuig is Chauffeur gerechtigd om niet meer te hoeven wachten en wordt het gezien als een no show. In overleg met Klant kan afgesproken worden om wel te wachten. De Chauffeur is gerechtigd om hier wachtgeld voor te vragen, dit kan contant worden afgerekend in de taxi.
 4. Mocht de daadwerkelijke landingstijd dusdanig verschillen (minimaal 3 uur) van de originele landingstijd dat het voor Vervoerder lastig wordt de Rit uit te voeren, kan in samenspraak met taxivoorluchthaven naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, is Vervoerder gerechtigd de Rit niet uit te hoeven voeren en zal de Rit worden geannuleerd. Klant zal hierbij het volledig betaalde bedrag terugkrijgen (minus eventuele transactiekosten), maar is wel zelf verantwoordelijk voor het regelen (en betalen) van vervangend vervoer.
11) Betaling
 1. Een door Klant bij Ondernemer geboekte Rit dient vooraf betaald te worden aan Ondernemer. De Boeking is niet definitief totdat deze betaald is.
 2. Betaling kan geschieden via diverse betaalmethoden. Ondernemer kan voor bepaalde betaalmethoden een toeslag rekenen. Indien een toeslag van toepassing is, wordt dit vermeld in het boekingsproces bij betaalmethoden.
 3. Tol– en veergelden, alsmede kosten voor extra gereden kilometers door het wijzigen van de route door Klant nadat deze is ingestapt bij Chauffeur, dienen direct aan Chauffeur te worden voldaan.
 4. Eventuele fooi is niet bij de prijs inbegrepen. De klant is zelf vrij in het al dan niet geven van fooi aan de Chauffeur en de hoogte hiervan.
12) Aansprakelijkheid
 1. Ondernemer handelt als een bemiddelaar voor Vervoerder en speelt een faciliterende rol bij de betaling van de geplaatste Boeking(en). De vervoersovereenkomst komt tot stand tussen Klant en Vervoerder na het plaatsen van een Boeking door Klant via taxivoorluchthaven.nl.
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade, met inbegrip van verloren winsten, verloren gegevens, persoonlijk letsel, of eigendomsschade met betrekking tot, in verband met, of die anderszins voortkomt uit het gebruik van de door Vervoerder aangeboden (vervoers)diensten. Deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid berust bij Vervoerder, conform Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van KNV Taxi.
 3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertraging of tekortkoming die voortvloeit uit oorzaken waarover zij redelijkerwijs geen invloed heeft.
 4. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Ondernemer voor aan Klant geleverde diensten meer dan vijfhonderd euro (€ 500) bedragen.
13) Privacy
 1. Ondernemer stelt Klant in staat een account aan te maken op taxivoorluchthaven.nl, waarbij persoonlijke gegevens worden ingevuld en opgeslagen.
 2. Ondernemer zal de privacy van Klant respecteren en zorgvuldig omgaan met de verkregen (persoons)gegevens. Dit met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 3. Bij het boeken van de Rit geeft Klant akkoord op het verstrekken van de benodigde persoonsgegevens aan Vervoerder.
 4. Ondernemer behoudt zich het recht Klant te benaderen voor zaken als nieuwsbrieven, winacties, presentjes, et cetera. Dit kan zowel on- als offline gebeuren, maar alleen op de door Klant verstrekte (mail)adressen.
14) Intellectueel eigendom
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Ondernemer verleende diensten rusten bij Ondernemer. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht is uitgesloten.
 2. De door Ondernemer verstrekte stukken aan Klant zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Klant. Het is klant niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken.
 3. Alle door Ondernemer geleverde informatie blijft eigendom van Ondernemer.
 4. Ondernemer behoudt zich het recht voor de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Klant aan derden wordt verstrekt.
15) Toepasselijk recht
 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Klant en Ondernemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Ondernemer.
16) Coronavirus
 1. Klant volgt betreffende het coronavirus de geldende hygiëne-protocollen van het KNV (Koninklijk Nederland Vervoer), welke zijn opgesteld in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, RIVM en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 2. Klant verklaart zelf continu de meest recente versie van de hygiëne-protocollen van het KNV betreffende het coronavirus te raadplegen op de website van het KNV.
 3. Als Klant zich niet aan het meest recente protocol omtrent de corona-maatregelen houdt, is de Chauffeur gerechtigd de rit te weigeren. Klant heeft dan geen recht op restitutie.

taxivoorluchthaven.nl
Marineblauw 129
2718 KE, Zoetermeer
+31 (0) 7020 42 110
info@taxivoorluchthaven.nl